PNP晶体管

VCBO(V) VCEO(V) VEBO(V) Ic(mA) HFE(MIN) HFE(MAX) PD(mW)
型号 图片 封装形式 规格书 沟道类型集电极基极电压集电极-发射极电压发射极-基极电压集电极电流放大倍数 (最小)放大倍数 (最大)耗散功率
VCBO(V)VCEO(V)VEBO(V)Ic(mA)HFE(MIN)HFE(MAX)PD(mW)
2SA1015 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1015_SOT-23.pdf PNP-50-50-5-150130400200
2SA1036 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1036.pdf PNP-40-32-5-50082390200
2SA1037 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1037_SOT-23.pdf PNP-60-50-6-150120560200
2SA1162 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1162_SOT-23.pdf PNP-50-50-5-15070400200
2SA1179 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1179.pdf PNP-55-50-5-150200400200
2SA1201 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1201.pdf PNP-120-120-5-80080240500
2SA1203 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1203.pdf PNP-30-30-5-1500100320500
2SA1204 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1204.pdf PNP-35-30-5-800100320500
2SA1213 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1213_SOT-89.pdf PNP-50-50-5-200070240500
2SA1576A SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1576A.pdf PNP-60-50-6-150120560200
2SA1585 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1585.pdf PNP-20-20-6-2000120390350
2SA1661 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1661-SOT-89.pdf PNP-120-120-5-80080240500
2SA1662 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1662.pdf PNP-80-80-5-40070240500
2SA1664 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1664.pdf PNP-35-30-5-800100320500
2SA1740 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1740.pdf PNP-400-400-5-20060200500
2SA1797 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA1797.pdf PNP-50-50-6-200082270500
2SA812 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SA812-SOT-23.pdf PNP-60-50-5-10090600200
2SB1119 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1119.pdf PNP-25-25-5-100082560500
2SB1132 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1132_SOT-89.pdf PNP-40-32-5-100082390500
2SB1188 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1188.pdf PNP-40-32-5-200082390500
2SB1189 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1189.pdf PNP-80-80-5-70082390500
2SB1197 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1197.pdf PNP-40-32-5-80082390200
2SB1260 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1260_SOT-89.pdf PNP-80-80-5-100082390500
2SB1308 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1308.pdf PNP-30-20-6-300082390500
2SB1386 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1386.pdf PNP-30-20-6-500082390500
2SB1424 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1424.pdf PNP-20-20-6-3000120390500
2SB1440 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB1440.pdf PNP-50-50-5-20001203401000
2SB624 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SB624.pdf PNP-30-25-5-700110400200
A92 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/A92_SOT-89.pdf PNP-310-305-5-500100300500
B772 SOT-89 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/B772_SOT-89.pdf PNP-40-30-6-300060400500
共 92 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
前往