高压MOSFET

VDS(V) VGS±(V) ID(A) RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V) VGS(th)(V) PD(mW)
型号 图片 封装形式 规格书 沟道类型漏源电压栅源电压连续漏极电流漏源导通电阻栅极阈值电压 (最小)栅极阈值电压(最大)耗散功率
VDS(V)VGS±(V)ID(A)RDS(ON)(Ω)VGS(th)(V)VGS(th)(V)PD(mW)
02N10 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKT02N10_SOT-23.pdf N1002020.320.81.61
5N10 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKT05N10_SOT-23-3L.pdf N1002050.1151.22.53
HKTG48N10 PDFN5X6 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTG48N10_PDFN5X6.pdf N10020790.0081.22.5100
HKTD4N50 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD4N50_TO-252.pdf N5003051.452422
HKTD4N65 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD4N65_TO-252.pdf N6503042.222423.1
HKTD5N20 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD5N20_TO-252.pdf N2002050.572478
HKTD5N50 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD5N50_TO-252.pdf N5003051.452422
HKTD7N65 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD7N65-TO-252.pdf N6503071.082427.2
HKTD15N10 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD15N10_TO-252.pdf N10020150.0812.534
AO3442 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3442.pdf N1002010.631.72.91.4
IRLML0100 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/IRLML0100_SOT-23.pdf N100161.60.2212.51.3
HKT02N10 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKT02N10_SOT-23.pdf N1002020.320.81.61
HKT05N10 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKT05N10_SOT-23-3L.pdf N1002050.1151.22.53
1N60 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/1N60 1N65.pdf N60030111.52428
1N65 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/1N60 1N65.pdf N65030111.52428
2N60 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD2N60_TO-252.pdf N60030252444
2N65 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N60 2N65.pdf N65030252444
4N60 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/4N60 4N65.pdf N6003042.52450
4N65 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD4N65_TO-252.pdf N6503042.52450
7N60 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/7N60 7N65.pdf N6003071.224142
7N65 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/HKTD7N65-TO-252.pdf N6503071.224142
DMN10H099 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/DMN10H099.pdf N10020170.081.5334
DMN10H100 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/DMN10H100.pdf N10020180.081337
DMN10H170 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/DMN10H170.pdf N10020120.141342
DMN15H310 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/DMN15H310.pdf N150208.30.311332
DMNH10H028 TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/DMNH10H028.pdf N10020550.02823.33.7
ZXMN10A09K TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/ZXMN10A09K.pdf N1002050.085244.31
ZXMN10A11K TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/ZXMN10A11K.pdf N100202.40.35244.06
ZXMN10A25K TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/ZXMN10A25K.pdf N100204.20.125244.25
ZXMN15A27K TO-252 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/ZXMN15A27K.pdf N150251.70.65244.2
共 58 条
  • 1
  • 2
前往