混合MOSFET

VDS(V) VGS±(V) ID(A) RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V) VGS(th)(V) PD(mW)
型号 图片 封装形式 规格书 沟道类型漏源电压栅源电压连续漏极电流漏源导通电阻栅极阈值电压 (最小)栅极阈值电压(最大)耗散功率
VDS(V)VGS±(V)ID(A)RDS(ON)(Ω)VGS(th)(V)VGS(th)(V)PD(mW)
8205 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/FL8205_TSSOP-8.pdf N+N204.550.0250.512000
2N7002DW SOT-363 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N7002DW_SOT-363.pdf N+N60200.31.912.5150
9926A SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/9926A_SOP-8.pdf N+N20850.050.412000
AO4801 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4801.pdf P+P-30-12-50.049-0.7-1.32000
AO4803 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4803-SOP-8.pdf P+P-30-20-50.052-1-32000
AO4812 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4812_SOP-8.pdf N+N30206.90.028132000
AO4826 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4826.pdf N+N60206.30.025132000
AO4832 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4832.pdf N+N3020100.0131.52.52000
AO4838 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4838.pdf N+N3020110.00961.52.62000
AO4840 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4840.pdf N+N402060.031.732000
AO4842 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4842.pdf N+N30207.70.0211.52.62000
AO4850 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4850.pdf N+N75252.30.13131100
AO4852 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4852.pdf N+N602030.091.72.61400
AO4854 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4854.pdf N+N302080.0191.22.42000
AO4952 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4952.pdf N+N3020110.01051.42.52000
AO4953 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4953_SOP-8.pdf P+P-30-20-5.10.055-1.1-2.12500
AO8205 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/8205-TSSOP-8.pdf N+N20850.0250.512000
AO8801 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8801.pdf P+P-20-8-4.70.042-0.3-11400
AO8801A TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8801A.pdf P+P-20-8-4.50.042-0.3-0.91500
AO8803 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8803.pdf P+P-12-8-70.018-0.3-11400
AO8804 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8804.pdf N+N201280.0130.511500
AO8806 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8806.pdf N+N20870.0220.411500
AO8807 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8807.pdf P+P-12-8-6.50.02-0.35-0.851400
AO8808A TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8808A.pdf N+N20127.90.0140.511400
AO8810 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8810-TSSOP-8.pdf N+N20870.020.41.11500
AO8814 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8814-TSSOP-8.pdf N+N20127.50.0160.511500
AO8816 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8816.pdf N+N301280.0150.61.41500
AO8818 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8818.pdf N+N301270.0180.61.51500
AO8820 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8820_TSSOP-8.pdf N+N201270.0210.511500
AO8822 TSSOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO8822.pdf N+N201270.0180.511500
共 41 条
  • 1
  • 2
前往