N沟道MOSFET

VDS(V) VGS±(V) ID(A) RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V) VGS(th)(V) PD(mW)
型号 图片 封装形式 规格书 沟道类型漏源电压栅源电压连续漏极电流漏源导通电阻栅极阈值电压(最小)栅极阈值电压(最大)耗散功率
VDS(V)VGS±(V)ID(A)RDS(ON)(Ω) VGS(th)(V)VGS(th)(V)PD(mW)
2N7002 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N7002K_SOT-23.pdf N60200.115512.5150
2N7002T SOT-523 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N7002T-SOT-523.pdf N60200.115512.5150
2N7002K SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N7002K_SOT-23.pdf N60200.340.912.5150
2N7002KT SOT-523 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N7002KT-SOT-523.pdf N60200.340.912.5150
2N7002KM SOT-723 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2N7002KM-SOT-723.pdf N60200.340.912.5150
2SK3018 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SK3018_SOT-23.pdf N30200.180.81.5350
2SK3018W SOT-323 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/2SK3018W_ SOT-323.pdf N30200.180.81.5350
AO3400 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3400_SOT-23.pdf N30125.80.0280.651.451400
AO3402 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3402_SOT-23.pdf N301240.0520.51.51400
AO3404 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3404_SOT-23.pdf N301240.0520.51.51400
AO3406 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3406.pdf N30203.60.051.52.51400
AO3410 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3410-SOT-23.pdf N30125.80.0280.511400
AO3414 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3414-SOT-23.pdf N20830.0620.411400
AO3416 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3416_SOT-23.pdf N2086.50.0220.41.11400
AO3418 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3418.pdf N30123.80.0550.51.51400
AO3420 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3420_SOT-23.pdf N201260.0240.41.11400
AO3422 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3422.pdf N55122.10.160.621400
AO3424 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3424.pdf N30123.80.0550.51.51400
AO3434 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3434.pdf N30203.50.05211.81000
AO3438 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3438.pdf N20830.0620.511400
AO3442 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3442.pdf N1002010.631.72.91400
AO3460 SOT-23 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO3460.pdf N60200.651.712.51400
AO4260 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4260.pdf N6020180.00521.32.43100
AO4302 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4302.pdf N3020230.0041.32.33600
AO4304 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4304.pdf N3020180.0061.42.43600
AO4306 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4306.pdf N3020130.01151.52.53100
AO4310 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4310.pdf N3620270.00311.22.33600
AO4312 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4312.pdf N3620230.00451.32.34200
AO4314 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4314.pdf N3620200.0061.22.34200
AO4410 SOP-8 http://doc.hotking.com/wr/specification/specification-en/AO4410_SOP-8.pdf N3012180.00550.81.53000
共 70 条
  • 1
  • 2
  • 3
前往